Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Akty prawne Nr 1/2001

Olsztyn, stycze? - marzec 2001 r.

UCHWA?A Nr 44
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 26 stycznia 2001 r.

w sprawie:  zmian w Statucie Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie art. 14 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385) oraz § 75 Statutu Uniwersytetu, Senat postanawia:
§ 1
Uchwali? zmiany w Statucie Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w brzmieniu stanowi?cym za??cznik do niniejszej uchwa?y.
§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A  Nr 45
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 26 stycznia 2001 r.

w sprawie: ustanowienia god?a uczelni.

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu postanawia si?, co nast?puje.
§ 1
Ustanawia si? god?o Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.
§ 2
Wzór graficzny wizerunku god?a zawiera za??cznik do uchwa?y.
§ 3
Senat zaleca wprowadzenie do Statutu Uniwersytetu zapisu o ustanowieniu god?a.
§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr 46
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego 
w Olsztynie
z dnia 26 stycznia 2001 r.

w sprawie: ustanowienia sztandaru uczelni.

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Ustanawia si? sztandar Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 2
Na jednej ze stron sztandaru prezentowane jest god?o Uniwersytetu, na drugiej znajduje si? god?o Rzeczypospolitej Polskiej oraz s?owa „Scientiae et Patriae”.

§ 3
Wzór graficzny sztandaru zawiera za??cznik do uchwa?y.

§ 4
Senat zaleca wprowadzenie do Statutu Uniwersytetu zapisu o ustanowieniu sztandaru.

§ 5
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr 47
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 26 stycznia 2001 r.

w sprawie:   wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem w Splicie.

Na podstawie art. 48, ust. 1 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65 z 27.IX.1990 r.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem w Splicie.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A  Nr 48
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 26 stycznia 2001 r.

w sprawie:   zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2001.

Na podstawie art. 48, ust. 1 pkt 6 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385) stanowi si?, co nast?puje.

§ 1
Ustala si? zasady gospodarki finansowej UWM okre?lone w za??czniku nr 1 i nr 2 do uchwa?y, które stanowi? jednocze?nie podstaw? opracowania projektu planu rzeczowo-finansowego na rok 2001.

§ 2
1. Projekt planu rzeczowo-finansowego UWM na rok 2001 opracuje Zespó? Analiz Ekonomicznych i Prognoz na podstawie projektów planów rzeczowo-finansowych wydzia?ów oraz jednostek mi?dzywydzia?owych i ogólnouczelnianych.
2. Dziekani wydzia?ów, kierownicy jednostek mi?dzywydzia?owych i ogólnouczelnianych oraz dyrektor administracyjny wspólnie z Zespo?em Analiz Ekonomicznych i Prognoz opracuj? w terminie do 15 marca 2001 r. projekty planów, o których mowa w ust. 1.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A  Nr 49
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 23 lutego 2001 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Pa?stwowym Uniwersytetem w Kaliningradzie.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65 z 27.IX.1990 r.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Pa?stwowym Uniwersytetem w Kaliningradzie.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


UCHWA?A Nr 50
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 23 lutego 2001 roku

w sprawie: warunków obni?ania pensum dydaktycznego.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U.  Nr 65, poz. 385) postanawia si?, co nast?puje:

§ 1
1. Nauczycielowi akademickiemu pe?ni?cemu funkcj?: rektora, prorektora, dziekana lub prodziekana ustala si? pensum w wysoko?ci 120 godzin.
2. Nauczyciel akademicki zatrudniony na podstawie mianowania mo?e ubiega? si? o obni?enie pensum dydaktycznego w przypadku uko?czenia 60 lat ?ycia.
§ 2
Warunkiem obni?enia pensum dydaktycznego nauczycielowi akademickiemu w sytuacji, o której mowa w § 1 ust. 2, jest:
 1/ orzeczenie lekarza sprawuj?cego profilaktyczn? opiek? zdrowotn? nad pracuj?cymi w Uniwersytecie, zgodnie z ustaw? z dnia 27 czerwca 1997 roku o s?u?bie medycyny pracy (Dz.U. Nr 96, poz. 593) o konieczno?ci zmniejszenia wymiaru pensum ze wzgl?du na stan zdrowia;
 2/ z?o?enie pisemnego o?wiadczenia o niepodejmowaniu dodatkowego zatrudnienia poza uczelni? w celach dydaktycznych na drugim etacie na podstawie umowy o prac? lub  na podstawie umowy-zlecenia.

§ 3
Pensum dydaktyczne na nast?pny rok akademicki mo?e by? obni?one w sytuacji przewidzianej w § 1 ust. 2 na wniosek zainteresowanego nauczyciela akademickiego z?o?ony do Rektora w terminie do 31 sierpnia.

§ 4
Decyzj? o wysoko?ci obni?enia pensum dydaktycznego podejmuje Rektor po zasi?gni?ciu opinii w?a?ciwej rady wydzia?u oraz Senackiej Komisji ds. Kadr.

§ 5
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem uchwalenia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Stanowiska Senatu


STANOWISKO SENATU
Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 26 stycznia 2001 roku

w sprawie: dzia?a? zmierzaj?cych do poprawy sytuacji finansowej Uczelni.

Senat zebrany 26 stycznia 2001r. wyra?a stanowisko, ?e popraw? sytuacji finansowej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w  Olsztynie  powinny  zapewni?  ni?ej wymienione  dzia?ania.
1) D??enie do zmniejszenia kosztów ogólnouczelnianych  poprzez:
• ograniczenie remontów do mo?liwo?ci wykonawczych w?asnej grupy remontowo-budowlanej:
- finansowanie grupy z dotacji celowej,
• doskonalenie pracy administracji i obs?ugi:
- nowa struktura i etatyzacja,
• szczegó?ow? analiz? ekonomiczn? celowo?ci zlecania niektórych us?ug zewn?trznym podmiotom gospodarczym w aspekcie utrzymywania w?asnych jednostek obs?ugi,
• realizacj?  programu zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków,
• uporz?dkowanie gospodarki mieszkaniowej UW-M.
Szczegó?owy plan dzia?a? z tego zakresu przedstawi Dyrektor Administracyjny podczas  posiedzenia Senatu w dniu 23 lutego 2001r.
2) Poprawa wyniku finansowego wydzia?ów i innych jednostek poprzez:
• skuteczn? modernizacj? i unowocze?nienie programów studiów (zmiana stosunku wyk?adów do ?wicze? oraz utworzenia kierunków mi?dzywydzia?owych, kszta?cenie modu?owe),
• dalsze ograniczenie zlecania na zewn?trz zaj?? dydaktycznych oraz eliminacj? nieuzasadnionych godzin ponadwymiarowych,
• dostosowanie limitów przyj?? na I rok studiów do mo?liwo?ci kadrowych wydzia?ów; wzrost liczby studentów nie mo?e powodowa? zatrudniania kadry bez stopni naukowych,
• analiz? celowo?ci powo?ywania nowych kierunków i specjalno?ci; (proces ten nie mo?e skutkowa? zatrudnieniem kadry na II etach oraz bez stopni naukowych),
• zwi?kszenie liczby studentów studiuj?cych odp?atnie  oraz rozwa?enie mo?liwo?ci zwi?kszenia odp?atno?ci za studia
Szczegó?owy plan dzia?a? z tego zakresu przedstawi I Zast?pca Rektora podczas  posiedzenia  Senatu w dniu 25 maja 2001r.
• dostosowanie zatrudnienia do zada? dydaktycznych, ograniczenie  zmniejszenia  wysoko?ci pensum i liczby udzielanych urlopów naukowych,
• ograniczenie liczby przyznawanych stypendiów doktorskich i habilitacyjnych;
- egzekwowanie zwrotów stypendiów;
• stworzenie mo?liwo?ci kariery dydaktycznej adiunktom bez habilitacji,
• przeniesienie mo?liwie najwi?kszej liczby asystentów na studia doktoranckie,
• analiz? celowo?ci utrzymania zatrudnienia na II etacie,
• ?cis?e przestrzeganie ustawowych okresów zatrudnienia.

Szczegó?owy plan dzia?ania z tego zakresu przedstawi Prorektor ds. kadr podczas  posiedzenia  Senatu w dniu 23 lutego 2001r.
3. Dalsze zwi?kszenie dyscypliny gospodarki finansowej, szczególnie egzekwowania odp?atno?ci za studia zgodnie z Zarz?dzeniem nr 18 Rektora UW-M z dnia 18 maja 2000r.
4. Stworzenie systemu zlecania  niektórych prac pomocniczych stypendystom   (studentom i doktorantom).
5. Zwi?kszenie aktywno?ci ubiegania si? o ?rodki z KBN i ze ?róde?   pozabud?etowych.
6. Bardziej efektywne w??czanie  doktorantów do bada? i dydaktyki.
7. Blokada zatrudniania kadry nie posiadaj?cej stopnia naukowego. W wyj?tkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzj? w tym zakresie podejmie Kolegium Rektorskie.
Ponadto Senat wyra?a opini?, i? przyj?te za?o?enia do planu wraz ze stanowiskiem Senatu stanowi? b?d? podstaw? do opracowania projektów planów rzeczowo-finansowych wydzia?ów i jednostek organizacyjnych nie b?d?cych w strukturach wydzia?ów oraz opracowania programów zmierzaj?cych  do  zbilansowania  kosztów  i  przychodów.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


STANOWISKO SENATU
w sprawie problemów pracowniczych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie przyj?te podczas posiedzenia 23 lutego 2001 roku

Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie przyjmuje nast?puj?ce kierunki post?powania (dzia?a?) w zakresie spraw pracowniczych za priorytetowe:
1) podj?cie prac zmierzaj?cych do zwi?kszenia liczby wydzia?ów, maj?cych pe?ne prawa akademickie, szczególnie w dziedzinie nauk humanistycznych (historia, literaturoznawstwo), prawnych, technicznych i teologicznych oraz wzmocnienie dyscypliny rybactwo (dziedzina nauk rolniczych) w ramach wewn?trznego transferu kadry z tytu?em lub stopniem naukowym doktora habilitowanego;
2) zapewnienie z funduszu bada? w?asnych ?rodków finansowych dla asystentów-doktorantów oraz adiunktów rokuj?cych szybki rozwój naukowy na wydzia?ach, szczególnie w dyscyplinach deficytowych;
3) zintensyfikowanie dzia?a? dziekanów i kierowników jednostek organizacyjnych zmierzaj?cych do przej?cia asystentów na dzienne studia doktoranckie;
4) przyznawanie stypendiów naukowych tylko osobom spe?niaj?cym warunki terminowego zako?czenia przewodów doktorskich lub habilitacyjnych;
5) podniesienie jako?ci kszta?cenia i bada? naukowych w ramach studiów doktoranckich;
6) przekwalifikowywanie pracowników dydaktycznych (starszych wyk?adowców i wyk?adowców) na stanowiska adiunktów mo?e mie? miejsce, gdy kandydaci przed?o?? wydrukowane prace habilitacyjne;
7) ustalenie procedury i kryteriów przekwalifikowywania adiunktów nie wykazuj?cych post?pów w rozwoju naukowym – na stanowiska dydaktyczne;
8) przestrzeganie zasady zatrudniania na stanowiska nauczycieli akademickich osób, które posiadaj? stopnie naukowe lub tytu? naukowy;
9) poszukiwanie mo?liwo?ci zatrudniania nauczycieli akademickich pochodz?cych z wydzia?ów posiadaj?cych nadwy?ki kadrowe do jednostek (wydzia?y, instytuty, katedry) legitymuj?cych si? niedoborami lub poprzez zwi?kszanie oferty dydaktycznej i powo?ywanie nowych kierunków kszta?cenia;
10) wype?nianie statutowych funkcji przypisanych radom instytutów i katedr (np. organizowanie regularnych seminariów i innych spotka? naukowych i dydaktycznych, przestrzeganie roli rad w zakresie polityki kadrowej, analiza rozwoju naukowego pracowników);
11) zmniejszenie zatrudnienia w administracji i obs?udze Uczelni, usprawnienie funkcjonowania administracji m.in. poprzez dobór pracowników o wysokich kwalifikacjach merytorycznych, organizowanie systematycznych szkole?;
12) upowa?nienie kierowników jednostek organizacyjnych do podj?cia dzia?a? w kierunku restrukturyzacji zatrudnienia;
13) realizowanie polityki kadrowej jednostek podstawowych w ?cis?ym powi?zaniu
z zadaniami dydaktycznymi i badawczymi oraz sytuacj? finansow?;
14) d??enie do ograniczania zatrudniania osób, dla których Uniwersytet jest drugim miejscem pracy oraz osób niepe?nozatrudnionych;
15) przyj?cie zasady przed?u?ania zatrudnienia mianowanym nauczycielom akademickim z tytu?em i stopniem naukowym doktora habilitowanego nabywaj?cym prawa emerytalne w ci?gu roku akademickiego, w którym wygasa stosunek pracy z mocy prawa – tylko do ko?ca danego roku kalendarzowego;
16) nie przed?u?anie umów o prac? osobom, które osi?gn??y wiek emerytalny;
17) d??enie do poprawy warunków pracy oraz wdra?anie  nowych technologii minimalizuj?cych warunki szkodliwe i uci??liwe na stanowiskach pracy;
18) dyscyplinowanie pracowników w kwestii okresowych bada? lekarskich oraz szkole? z zakresu bhp;
19) stworzenie bazy danych o ryzyku zawodowym na najbardziej zagro?onych stanowiskach pracy;
20) stwarzanie mo?liwo?ci budowy domów jednorodzinnych przez pracowników uczelni na terenie miasta Olsztyna (Pozorty, rejon ul. Bart?skiej) i Ba?d, a tak?e przyst?pienie Uczelni do porozumienia z gmin? Stawiguda w celu przygotowania gruntów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie Tomaszkowa;
21) podj?cie dzia?a? w celu przygotowania oferty mieszkaniowej na terenie Olsztyna dla osób zajmuj?cych mieszkania w budynkach dydaktyczno badawczych Uniwersytetu;
22) podj?cie dzia?a? w celu stworzenia mo?liwo?ci uprawiania sportu masowego i rekreacji przez pracowników uniwersytetu.    

Kierunki dzia?a? dotycz?ce realizacji problemów pracowniczych powinny by? przedmiotem posiedze? Rad Wydzia?ów i przyj?cia uchwa? dostosowuj?cych t? polityk? do stanowisk Senatu z dnia 26 stycznia 2001 roku i 23 lutego 2001 roku.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

 

ZARZ?DZENIA REKTORA


Zarz?dzenie Nr   1
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia  2 stycznia 2001 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych administracji Uniwersytetu.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Dzia?aj?c? w Uniwersytecie jednostk? organizacyjn? o nazwie Zespó? Obs?ugi Informatycznej i Technologii Sieciowych przekszta?ca si? w Centrum Informatyczne w sk?ad którego wchodzi:
1/ Dzia? Komputeryzacji Administracji,
2/ Dzia? Utrzymania Sieci Informatycznych.

§ 2
1. Do zakresu dzia?ania Centrum Informatycznego  nale?? sprawy dotycz?ce:
1/ opracowania rocznych planów oraz sprawozda? z realizacji  zada? zwi?zanych z komputeryzacj? Uniwersytetu i przedstawienia ich Rektorowi po zaopiniowaniu przez Rad? Informatyczn?, powo?ana odr?bnym zrz?dzeniem Rektora,
2/ realizacji zada? wynikaj?cych z zatwierdzonych przez Rektora programów komputeryzacji Uniwersytetu,
3/ koordynacji rozwoju miejskiej sieci komputerowej w ramach porozumienia OLMAN,
4/ komputerowego wspomagania zarz?dzania Uczelni? i procesem dydaktycznym,
5/ rozwoju technologii informatycznych i innych nowoczesnych technologii gromadzenia i przekazu informacji. Przedstawianie nowych rozwi?za? dla potrzeb naukowo-dydaktycznych Uczelni,
6/ nadzoru rozwoju informatyki w Uniwersytecie,
7/ przedstawiania corocznego sprawozdania dotycz?cego funkcjonowania uczelnianego systemu komputerowego oraz opracowywania wniosków dotycz?cych rozwi?za? doskonal?cych.
2. Do zakresu dzia?ania Dzia?u Komputeryzacji Administracji nale?? sprawy dotycz?ce:
1/ organizowania centralnego zakupu oprogramowania licencjonowanego i sprz?tu komputerowego dla Uczelni oraz udzielanie licencji poszczególnym jednostkom Uniwersytetu,
2/ koordynowania zakupu sprz?tu,
3/ prowadzenie ewidencji oprogramowania,
4/ bie??cej obs?ugi u?ytkowników sieci administracji.
5/ usuwania awarii sprz?tu komputerowego.
6/ organizowania kursów i szkole?,
7/ projektowania, tworzenia i obs?ugi infrastruktury sieci komputerowej administracji centralnej oraz wydzia?owych,
8/ nadzoru nad prawid?owo?ci? funkcjonowania sprz?tu i oprogramowania,
9/ informatycznego wspomagania zarz?dzania Uczelni?.
3. Do zakresu dzia?ania Dzia?u Utrzymania Sieci Informatycznych nale?? sprawy dotycz?ce:
1/ realizacji programu rozbudowy szkieletu uczelnianej sieci informatycznej,
2/ wspomaganie i nadzór nad prac? administratorów wydzia?owych sieci komputerowych,
3/ nadzoru nad traktami ?wiat?owodowymi i urz?dzeniami aktywnymi szkieletu sieci uczelnianej,
4/ nadzoru nad serwerami sieci naukowej,
5/ nadzoru nad funkcjonowaniem us?ug sieciowych WWW, DNS, W3Cache, FTP, itp.
6/ zapewnienia technicznej obs?ugi serwisu WWW Uniwersytetu przy wspó?pracy z Biurem Informacji i Promocji Uczelni odpowiedzialnym merytorycznie za tre?ci serwisu,
7/ konfiguracji i kontroli stanu i modernizacji ww. serwerów,
8/ kontroli, podzia?u i rozdzielania puli numerów IP dla ka?dej sieci lokalnej Uniwersytetu,
9/ kontroli i konfiguracji tras routingowych,
10/ zapewnienia aktywnych po??cze? modemowych poprzez wewn?trzn? sie? telefoniczn?,
11/ utrzymywania po??czenia do krajowej i mi?dzynarodowej sieci informatycznej,
12/ wspó?pracy z zewn?trznymi jednostkami koordynuj?cymi rozwój sieci informatycznych w Polsce i na ?wiecie,
13/ obs?ugi u?ytkowników w ramach Porozumienia OLMAN,
14/ pozyskiwania nowych u?ytkowników sieci,
15/ zak?adania, modyfikacji oraz usuwania kont u?ytkowników.

§ 3
1.Centrum Informatyczne  podlega merytorycznie Prorektorowi ds. Studentów.
2.Prac? Centrum kieruje kierownik powo?any przez Rektora.

§ 4
Centrum Informatyczne  przejmuje maj?tek Zespo?u Obs?ugi Informatycznej i Technologii Sieciowych.

§ 5
Prorektor ds. Studenckich oraz Dyrektor Administracyjny poleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarz?dzeniem, a przede wszystkim dokonanie inwentaryzacji przekazanego maj?tku i sporz?dzenie protoko?u zdawczo-odbiorczego.

§ 6
W zwi?zku z tre?ci? § 1 Zarz?dzenia w Regulaminie organizacyjnym administracji Uniwersytetu stanowi?cym za??cznik do Zarz?dzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu z dnia 31 grudnia 1999 roku wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:
1. W paragrafie 9 pkt.7 skre?la si? ppkt. 5, a ppkt 6 staje si? ppkt.5 ,ppkt 7 staje si?  ppkt 6.
2.W paragrafie 9 dodaje si? pkt.8 w brzmieniu:
 „8 . Centrum Informatyczne  w sk?ad którego wchodz?:
a. Dzia? Komputeryzacji Administracji
b. Dzia? Utrzymania Sieci Informatycznych.”
3. W paragrafie 18 wykre?la si? jednostk? o nazwie „Zespó? Obs?ugi Informatycznej i Technologii Sieciowych" wraz  z okre?lonymi dla niej zadaniami.
4.Dodaje si? paragraf 23 w brzmieniu:
„Centrum Informatyczne
Do zakresu dzia?ania Centrum Informatycznego  nale?? sprawy dotycz?ce:
1/ opracowania rocznych planów oraz sprawozda? z realizacji  zada? zwi?zanych z komputeryzacj? Uniwersytetu i przedstawienia ich Rektorowi po zaopiniowaniu przez Rad? Informatyczn?,
2/ realizacji zada? wynikaj?cych z zatwierdzonych przez Rektora programów komputeryzacji Uniwersytetu,
3/ koordynacji rozwoju miejskiej sieci komputerowej w ramach porozumienia OLMAN,
4/ komputerowego wspomagania zarz?dzania Uczelni? i procesem dydaktycznym,
5/ rozwoju technologii informatycznych i innych nowoczesnych technologii gromadzenia i przekazu informacji. Przedstawianie nowych rozwi?za? dla potrzeb naukowo-dydaktycznych Uczelni,
6/ nadzoru rozwoju informatyki w Uniwersytecie,
7/ przedstawiania corocznego sprawozdania dotycz?cego funkcjonowania uczelnianego systemu komputerowego oraz opracowywania wniosków dotycz?cych rozwi?za? doskonal?cych.
Dzia? Komputeryzacji Administracji
Do zakresu dzia?ania Dzia?u Komputeryzacji Administracji nale?? sprawy dotycz?ce:
1/ organizowania centralnego zakupu oprogramowania licencjonowanego i sprz?tu komputerowego dla Uczelni oraz udzielanie licencji poszczególnym jednostkom Uniwersytetu,
2/ koordynowania zakupu sprz?tu,
3/ prowadzenie ewidencji oprogramowania,
4/ bie??cej obs?ugi u?ytkowników sieci administracji.
5/ usuwania awarii sprz?tu komputerowego.
6/ organizowania kursów i szkole?,
7/ projektowania, tworzenia i obs?ugi infrastruktury sieci komputerowej administracji centralnej oraz wydzia?owych,
8/ nadzoru nad prawid?owo?ci? funkcjonowania sprz?tu i oprogramowania,
9/ informatycznego wspomagania zarz?dzania Uczelni?.
Dzia? Utrzymania Sieci Informatycznych
Do zakresu dzia?ania Dzia?u Utrzymania Sieci Informatycznych nale?? sprawy dotycz?ce:
1/ realizacji programu rozbudowy szkieletu uczelnianej sieci informatycznej,
2/ wspomaganie i nadzór nad prac? administratorów wydzia?owych sieci komputerowych,
3/ nadzoru nad traktami ?wiat?owodowymi i urz?dzeniami aktywnymi szkieletu sieci uczelnianej,
4/ nadzoru nad serwerami sieci naukowej,
5/ nadzoru nad funkcjonowaniem us?ug sieciowych WWW, DNS, W3Cache, FTP, itp.
6/ zapewnienia technicznej obs?ugi serwisu WWW Uniwersytetu przy wspó?pracy z Biurem Informacji i Promocji Uczelni odpowiedzialnym merytorycznie za tre?ci serwisu,
7/ konfiguracji i kontroli stanu i modernizacji ww. serwerów,
8/ kontroli, podzia?u i rozdzielania puli numerów IP dla ka?dej sieci lokalnej Uniwersytetu,
9/ kontroli i konfiguracji tras routingowych,
10/ zapewnienia aktywnych po??cze? modemowych poprzez wewn?trzn? sie? telefoniczn?,
11/ utrzymywania po??czenia do krajowej i mi?dzynarodowej sieci informatycznej,
12/ wspó?pracy z zewn?trznymi jednostkami koordynuj?cymi rozwój sieci informatycznych w Polsce i na ?wiecie,
13/ obs?ugi u?ytkowników w ramach Porozumienia OLMAN,
14/ pozyskiwania nowych u?ytkowników sieci,
15/ zak?adania, modyfikacji oraz usuwania kont u?ytkowników.”
§ 7
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania

Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 2
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 3 stycznia 2001 roku

w sprawie: utworzenia Rady Informatycznej.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z  pó?n. zm.), zgodnie z Zarz?dzeniem Nr 1 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 stycznia w sprawie zmian organizacyjnych administracji Uniwersytetu zarz?dza si?  co nast?puje:

§ 1
1. Tworzy si? Rad? Informatyczn? , jako organ doradczy Rektora.
2. Kadencja Rady Informatycznej trwa trzy lata i rozpoczyna si? 1 wrze?nia roku wyboru organów kolegialnych Uniwersytetu i ko?czy si? 31 sierpnia.
§ 2
Zadaniem Rady Informatycznej jest  przedk?adanie Rektorowi opinii dotycz?cych realizacji zada? zwi?zanych z komputeryzacj? Uniwersytetu oraz analiza trendów w naukach i praktyce informatycznej w celu planowania niezb?dnych zmian w rozwoju systemu komputerowego Uniwersytetu.
§ 3
Cz?onków oraz Przewodnicz?cego Rady Informatycznej powo?uje Rektor .
§ 4
Tryb pracy Rady Informatycznej okre?la Regulamin zatwierdzony przez Rektora.
§ 5
W posiedzeniach Rady Informatycznej mog? bra? udzia? osoby zaproszone przez Przewodnicz?cego lub Rektora.
§ 6
Pierwsza kadencja Rady Informatycznej trwa do 31 sierpnia 2003 r.
§ 7
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem  podpisania.

Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 3
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 5 stycznia 2001 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych administracji Uniwersytetu.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Biuro Kadr i Spraw Socjalnych otrzymuje nazw? Biuro Kadr, P?ac i Spraw Socjalnych w sk?ad którego wchodzi Dzia? P?ac.
2. Sekcja P?ac przekszta?ca si? w Dzia?  P?ac.

§ 2
Tworzy si? stanowisko ds. szkolenia studentów w zakresie bhp podleg?e bezpo?rednio Prorektorowi ds. Studentów.

§ 3
W zwi?zku z tre?ci? § 1 Zarz?dzenia, w Regulaminie organizacyjnym administracji UWM w Olsztynie stanowi?cym za??cznik do Zarz?dzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu z dnia 31 grudnia 1999 roku wprowadza si? zmiany:
1. W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Biuro Kadr, P?ac i Spraw Socjalnych
1/ Sekcja Nauczycieli Akademickich
2/ Sekcja Pracowników Nie B?d?cych Nauczycielami  Akademickimi
3/ Sekcja Socjalna
4/ Dzia? P?ac.”
oraz w pkt. 4) „Kwestorowi podlegaj?” skre?la si? „Sekcja P?ac”.
2. W § 11 „Biuro Kadr i Spraw Socjalnych” otrzymuje brzmienie: „Biuro, Kadr, P?ac i Spraw Socjalnych” oraz dodaje si? „Dzia? P?ac” okre?laj?c zakres dzia?ania:
1/ prowadzi wszelkie sprawy zwi?zane z organizacj? wyp?at wynagrodze? z tytu?u umów o prac?, umów o dzie?o i umów zlece? oraz zasi?ków ZUS,
2/ dokonuje kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowych stanowi?cych podstaw? wyp?at wynagrodze? i zasi?ków ZUS,
3/ przeprowadza weryfikacj? uprawnie? do zasi?ków rodzinnych w obowi?zuj?cych terminach,
4/ sporz?dza listy p?ac pracowników i osób spoza uczelni, miesi?czne zestawienia wynagrodze? oraz rozdzielników p?ac osobowych,
5/ prowadzi ewidencj? dokumentów p?acowych poszczególnych pracowników oraz osób spoza uczelni,
6/ przeprowadza analiz? funduszu p?ac i dostarcza bie??cych informacji o wykorzystywaniu limitu bazowego wynagrodze? osobowych,
7/ dokonuje naliczenia oraz potr?cania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne,
8/ prowadzi sprawy zwi?zane z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporz?dza deklaracje podatkowe do Urz?du Skarbowego.
9/ rozlicza sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne i sporz?dza deklaracje ZUS,
10/ dokonuje potr?ce? z wynagrodze? z tytu?u: zaj?? komorniczych, sk?adek zwi?zkowych, zaliczek i innych nale?no?ci uczelni,
11/ sporz?dza sprawozdania statystyczne i resortowe w zakresie wyp?aconych wynagrodze? osobowych i bezosobowych,
12/ prowadzi ewidencj? emerytalno-rentow? i sporz?dza dokumentacj? w tym zakresie,
13/ sporz?dza polecenia przelewów zwi?zanych z rozliczeniem wynagrodze?,
14/ sporz?dza miesi?czne informacje o wynagrodzeniu dla pracowników oraz wystawia wszelkiego rodzaju za?wiadczenia dotycz?ce wysoko?ci wynagrodze? i zasi?ków,
15/ sporz?dza listy wynagrodze? z tytu?u umowy-zlecenia i umowy o dzie?o dla pracowników uczelni i osób spoza uczelni na podstawie z?o?onych rachunków,
16/ sporz?dza listy wyp?at za egzaminy, recenzje, promotorstwo, godziny ponadwymiarowe i zlecone z bezosobowego funduszu p?ac i honorariów,
17/ dokonuje naliczenia i potr?cenia , zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, podatku dochodowego i sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne w wyp?at z bezosobowego funduszu p?ac i honorariów.
18/ na podstawie zatwierdzonych list wyp?at sporz?dza polecenia przelewu, przekazuje je do z?o?enia w banku oraz prowadzi rejestr tych przelewów, w przypadku wyp?at gotówkowych przekazuje do Sekcji Cenzury i Kas oddzielne listy do bezpo?redniej wyp?aty w kasie i do wysy?ki poczt?,
19/ prowadzi ewidencj? wynagrodze? bezosobowych i honorariów,
20/ w zakresie sporz?dzanych list wyp?at dokonuje wymaganych prawem rozlicze? z Urz?dem Skarbowym – sporz?dza odpowiednie deklaracje i informacje oraz sporz?dza polecenia przelewu podatku dochodowego od osób fizycznych, przygotowuje niezb?dne dane celem rozlicze? z ZUS,
21/ w zakresie osób spoza uczelni sporz?dza i przesy?a podatnikom i odpowiednim Urz?dom Skarbowym, w wymaganym terminie, imiennych informacji o wyp?aconych wynagrodzeniach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy z bezosobowego funduszu p?ac i honorariów, w zakresie pracowników Uniwersytetu przygotowuje niezb?dne dane celem sporz?dzenia ww. informacji,
22/ sporz?dza rozdzielnik p?ac bezosobowych potrzebnych Sekcji ksi?gowo?ci do dnia 5 ka?dego miesi?ca za miesi?c ubieg?y,
23/ w zakresie zada? obj?tych przez Sekcj? Analiz, Rozlicze? i Sprawozdawczo?ci sporz?dza szczegó?owy wykaz wyp?aconych wynagrodze? bezosobowych w rozbiciu na poszczególne tematy naukowo-badawcze i inne zadania do dnia 5 ka?dego miesi?ca za miesi?c ubieg?y,
24/ dokonuje wraz z odpowiednimi s?u?bami ksi?gowymi okresowego uzgadniania sald dotycz?cych wynagrodze? bezosobowych i honorariów.
3. W § 22 skre?la si? „Sekcja P?ac”.

§ 4
W zwi?zku z tre?ci? § 2 Zarz?dzenia, w Regulaminie organizacyjnym administracji UWM w Olsztynie stanowi?cym za??cznik do Zarz?dzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu z dnia 31 grudnia 1999 roku wprowadza si? § 23 o brzmieniu:
„Ustala si? nast?puj?cy zakres dzia?ania dla samodzielnego stanowiska ds. szkolenia studentów w zakresie bhp:
1) opracowywanie w porozumieniu z dziekanami wydzia?ów programów szkolenia studentów w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy wraz z okre?leniem wymiaru czasu szkolenia,
2) ustalanie harmonogramów szkole? oraz ustalanie w porozumieniu z dziekanami wielko?? grup studenckich,
3) prowadzenie szkolenia studentów rozpoczynaj?cych nauk? w Uniwersytecie,
4) prowadzenie dziennika szkolenia wraz z imiennym wykazem studentów – uczestników szkolenia,
5) potwierdzanie uko?czenia przez studenta szkolenia wpisem do indeksu - „zaliczono”.”

§ 5
Dyrektor Administracyjny poleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarz?dzeniem.

§ 6
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 2 stycznia 2001 roku.
Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 4
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 1 lutego 2001 r.

w sprawie: zmian struktury organizacyjnej jednostek dzia?alno?ci dydaktycznej i naukowej Uniwersytetu.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) i § 22 ust. 2 i 3 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Instytucie Matematyki i Informatyki, tworzy si?:
1) Katedr? Matematyki Stosowanej;
2) Katedr? Logiki i Podstaw Informatyki;
3) Zak?ad Algebry i Geometrii;
4) Zak?ad Informatyki i Bada? Operacyjnych;
5) Zak?ad Analiz i Równa? Ró?niczkowych.

§ 2
Na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t:
1) przekszta?ca si? Zak?ad Pszczelnictwa – w Katedr? Pszczelnictwa;
2) zmienia si? nazw? Katedry Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierz?cych – na nazw?: Katedra Towaroznawstwa Surowców Zwierz?cych.

§ 3
Na Wydziale Humanistycznym, w Instytucie Filologii Polskiej, tworzy si? Zak?ad Antropologii Literatury Regionalnej.

§ 4
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych  ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 5
Zarz?dzenia wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 5
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego           
w Olsztynie
z dnia 2 lutego  2001 roku

w sprawie: utworzenia Podyplomowych Studiów w zakresie literaturoznawstwa XX wieku.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Humanistycznym tworzy si? Podyplomowe Studia  w zakresie literaturoznawstwa  XX wieku
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi z ?yciem z dniem podpisania.

Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 6
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 2 lutego 2001 roku

w sprawie: utworzenia Podyplomowych Studiów w zakresie antropologii literatury regionalnej.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia 1  marca  2000 r. W sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1.Na Wydziale Humanistycznym tworzy si? Podyplomowe Studia  w zakresie antropologii literatury regionalnej
2.Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi z ?yciem z dniem podpisania.

Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 7
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 7 lutego 2001 roku

w sprawie: okre?lenia wzoru druku „Ocena pracy dyplomowej ”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) oraz zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 wrze?nia 2000 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 81, poz. 907) i Wykazem Druków dla szkó? wy?szych wydanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 16 pa?dziernika 1996 roku w pi?mie (sygn. DA-252-11/96), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Ustala si? wzór druku „Ocena pracy dyplomowej”, stanowi?cy za??cznik nr 1 do niniejszego Zarz?dzenia.
2. Druk stosuje si? w celu dokumentowania oceny pracy dyplomowej, dokonywanej przez opiekuna (kierownika) pracy i recenzenta.

§ 2
Druk ”Ocena pracy dyplomowej ”, o którym mowa w § 1 obowi?zuje od 1 marca 2001 roku.

§ 3
Wraz z wej?ciem w ?ycie nowego wzoru druku, o którym mowa w § 1, trac? moc:
1. druk „Ocena pracy dyplomowej” oznaczony w „Wykazie druków dla szkó? wy?szych” Ministerstwa Edukacji Narodowej jako MEN –II –32 SW;
2. druk „Ocena pracy dyplomowej”, wprowadzony pismem rektora z dnia 10 maja 1990 roku (sygn. Rs/536/90).

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 8
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia   15 lutego   2001 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie informatyki w dydaktyce i biznesie

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora  UWM  w  Olsztynie  z  dnia  1  marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1.  Na  Wydziale  Zarz?dzania i Administracji tworzy si? Studia Podyplomowe  w zakresie informatyki  w dydaktyce i  biznesie.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi z ?yciem z dniem podpisania.

Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie  Nr 9
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego        
w Olsztynie
z dnia 5 marca 2001 roku

w sprawie: trybu zawierania przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie umów cywilno-prawnych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?n. zm.) stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1) Uniwersytet jest reprezentowany na zewn?trz przez Rektora,
2) W sprawach dotycz?cych gospodarki i mienia w zakresie zwyk?ego zarz?du, Uniwersytet reprezentuje dyrektor administracyjny.
3) Na podstawie przepisów kodeksu cywilnego rektor mo?e upowa?ni? inn? osob? do podpisywania w jego imieniu umowy cywilno-prawnej.

§ 2
1. Ustalam nast?puj?cy tryb zawierania umów cywilno-prawnych:
1) projekt umowy przygotowuje jednostka organizacyjna w porozumieniu z radc? prawnym, który wskazuje podstawy prawne umowy ;
2) kierownik jednostki organizacyjnej opiniuje projekt pod wzgl?dem merytorycznym przekazuj?c projekt rektorowi lub dyrektorowi administracyjnemu;
3) zaakceptowany przez rektora lub dyrektora administracyjnego projekt umowy kierownik jednostki organizacyjnej przedk?ada kwestorowi, który opiniuje zgodno?? projektu z przepisami o gospodarce finansowej uczelni oraz przepisami finansowymi i podatkowymi ogólnie obowi?zuj?cymi;
4) nast?pnie projekt umowy pod wzgl?dem formalno-prawnym opiniuje radca prawny.
2. Projekt umowy zaopatrzony w opinie, o których mowa w ust. 1 kierownik jednostki organizacyjnej przedk?ada do podpisu rektorowi lub dyrektorowi administracyjnemu.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 10
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 6 marca 2001 r.

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Archiwalnej, Regulaminu Organizacyjnego Archiwum i  Regulaminu Rady Archiwalnej

Na podstawie art. 49 ust. 2 w zwi?zku z art. 68 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385) zarz?dzam co nast?puje:

§ 1
1. Materia?y archiwalne powstaj?ce w poszczególnych komórkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie s? gromadzone, przechowywane i udost?pniane w Archiwum wed?ug zasad ustalonych w  Instrukcji Archiwalnej stanowi?cej za??cznik nr 1 do niniejszego zarz?dzenia.
2. Zobowi?zuj? kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu do dok?adnego zapoznania pracowników z tre?ci? Instrukcji Archiwalnej oraz ?cis?ego jej stosowania i przestrzegania.

§ 2
Wprowadza si? Regulamin Organizacyjny  Archiwum stanowi?cy za??cznik nr 2 do niniejszego zarz?dzenia.

§ 3
Wprowadza si?  Regulamin Rady Archiwalnej stanowi?cy za??cznik nr 3 do niniejszego zarz?dzenia.

§  4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie  Nr 11
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 12 marca 2001 roku

w sprawie: op?at za przeprowadzenie egzaminów ze znajomo?ci j?zyka obcego dla lekarzy i lekarzy stomatologów oraz studentów wyje?d?aj?cych za granic?.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?n. zm.) stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Uniwersytet pobiera op?aty za:
1) przeprowadzenie egzaminu ze znajomo?ci j?zyka obcego – angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpa?skiego – dla lekarzy, lekarzy stomatologów - w wysoko?ci 85,00 z?.;
2) przeprowadzenie egzaminu ze znajomo?ci j?zyka obcego – angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpa?skiego – dla studentów wyje?d?aj?cych za granic? – w wysoko?ci 50,00 z?.

§ 2
Egzaminy, o których mowa w § 1 organizuje kierownik Studium J?zyków Obcych.

§ 3
1. Ustala si? wzór Za?wiadczenia potwierdzaj?cego zdanie egzaminu ze znajomo?ci j?zyka obcego przez lekarza i lekarza stomatologa  – stanowi?cy za??cznik nr 1 do Zarz?dzenia.
2. Ustala si? wzór Za?wiadczenia potwierdzaj?cego zdanie egzaminu ze znajomo?ci j?zyka obcego przez studenta wyje?d?aj?cego za granic? – stanowi?cy za??cznik nr 2 do Zarz?dzenia.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi z ?yciem z dniem podpisania.

Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr 12
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 marca 2001 roku

w sprawie: zmian w Regulaminie sprzeda?y nieruchomo?ci oraz prawa u?ytkowania wieczystego gruntów, których w?a?cicielem jest Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie.

Na podstawie art. 49 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385) oraz § 13 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
W Zarz?dzeniu Nr 53 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2000 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprzeda?y nieruchomo?ci oraz prawa u?ytkowania wieczystego gruntów, których w?a?cicielem jest Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:
1.  § 15 otrzymuje brzmienie:
„1. Prawo kupna prawa u?ytkowania wieczystego gruntu nie przys?uguje pracownikom Uniwersytetu, którzy w przesz?o?ci zakupili grunt lub dzia?k? pod budownictwo mieszkaniowe od Uniwersytetu, podmiotów tworz?cych Uniwersytet lub podmiotów ze wskazania Uniwersytetu.
2. Pracownicy, którzy s? posiadaczami spó?dzielczego prawa do lokalu lub spó?dzielczego prawa do domu jednorodzinnego, je?eli grunt na którym obiekty te zosta?y wzniesione zosta? uprzednio przekazany spó?dzielni przez Uniwersytet lub jego poprzedników prawnych mog? ubiega? si? o zakup prawa u?ytkowania wieczystego w przypadku braku ch?tnych do zakupu w?ród osób o których mowa w § 14.”
2.  § 16 otrzymuje brzmienie:

1. Wnioski o zakup prawa u?ytkowania wieczystego gruntów rozpatruje komisja ds. sprzeda?y powo?ana przez Rektora w trybie decyzji.
2. Komisja o której mowa w pkt 1 przy rozpatrywaniu wniosków uwzgl?dnia preferencje z tytu?u okresu zatrudnienia, w nast?puj?cy sposób:
1/ za ka?dy rok zatrudnienia, o którym mowa w § 14 pkt 1 pracownik otrzymuje 1 punkt obliczeniowy, obliczony z dok?adno?ci? do 0,01 punkta,
2/ w przypadku ma??e?stw aktualnie zatrudnionych na warunkach okre?lonych w § 14 pkt 1, punktacja obejmuje zestawienie punktów wnioskodawcy i punkty wspó?ma??onka uzyskane za okres pracy w Uniwersytecie pomno?one przez wspó?czynnik 0,5.
3. Komisja, o której mowa w pkt 1. przy rozpatrywaniu wniosków uwzgl?dnia w pierwszej kolejno?ci wnioski osób b?d?cych aktualnie w zatrudnieniu.
4. W oparciu o kryteria ustalone w pkt 2 i 3 komisja ustala list? okre?laj?c? kolejno?? zakupu.
5. List? o której mowa w pkt 4 zatwierdza Rektor.”

§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie  Nr 13
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 21 marca 2001 roku

w sprawie: okre?lenia wzoru druku za?wiadczenia potwierdzaj?cego pedagogiczne uprawnienia absolwentów UWM.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?n. zm.), w zwi?zku z rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 10 pa?dziernika 1991 roku w sprawie szczegó?owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre?lenia szkó? i wypadków, w których mo?na zatrudni? nauczycieli nie maj?cych wy?szego wykszta?cenia (Dz.U. Nr 98, poz. 433 z pó?n.zm.) i zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z 9 marca 2001 roku (sygn. DNI-0742-1/2001/RR), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Przygotowanie pedagogiczne absolwentów potwierdza Za?wiadczenie wydane wed?ug wzoru okre?lonego w za??czniku Nr 1 do Zarz?dzenia.
2. Za?wiadczenie jest drukiem ?cis?ego zarachowania.
3. Za?wiadczenie, o którym mowa w ust. 1 wystawia dziekanat wydzia?u. Orygina? Za?wiadczenia ??cznie z dyplomem uko?czenia studiów otrzymuje absolwent, który zrealizowa? w planie studiów blok kszta?cenia pedagogicznego.

§ 2
1. Dziekanat prowadzi „Ksi??k? wydanych Za?wiadcze? potwierdzaj?cych przygotowanie pedagogiczne”
2. W „Ksi??ce wydanych Za?wiadcze? potwierdzaj?cych przygotowanie pedagogiczne” wpisuje si?:
1/ liczb? porz?dkow?,
2/ imi? (imiona) i nazwisko absolwenta,
3/ dat? i miejsce urodzenia,
4/ nazw? uko?czonego kierunku studiów/specjalno?ci,
5/ dat? wystawienia Za?wiadczenia,
6/ dat? odbioru Za?wiadczenia,
7/ podpis absolwenta
3. W teczce osobowej studenta nale?y z?o?y? egzemplarz: „Za?wiadczenia potwierdzaj?cego przygotowanie pedagogiczne” – egzemplarz do akt, okre?lony w za??czniku Nr 2 do Zarz?dzenia

§ 3
Druki Za?wiadcze?, o których mowa w § 1 oraz § 2 ust. 3, pobierane s? w Biurze ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich, na podstawie pisemnego zapotrzebowania.

§ 4
Zarz?dzenia wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

 

DECYZJE REKTORA


Decyzja Nr 1
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 lutego 2001 r.

w sprawie: sk?adu Rady Informatycznej

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) i § 13 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie oraz w zwi?zku z Zarz?dzeniem Nr 2 Rektora UWM z 3 stycznia 2001 r., stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
 Ustala si? nast?puj?cy sk?ad Rady Informatycznej:
przewodnicz?cy: -  dr hab. Marek Markowski, prof. UWM
cz?onkowie:  
   -  prof.dr hab. Jerzy Borowski
   -  mgr in?. Robert d’Aystetten
                        - prof.dr hab. Idzi Gajderowicz
                        - prof.dr hab. Stefan Grzegorczyk
                        - dr Danuta Konieczna
                        - dr hab. Janusz Piechocki, prof. UWM
                        - dr hab. Andrzej Rutkowski, prof. UWM
                        - prof.zw.dr hab. Jan Rychlewski
                        - dr in?. Aleksander Socha
                        - prof.dr hab. Wojciech Szweda
                        - mgr Tomasz Wilczy?ski

§ 2
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 2
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w  Olsztynie
z dnia 15 lutego 2001 r.

w sprawie:  wprowadzenia op?at za us?ugi biblioteczne

Na podstawie § 13 ust. 5 Statutu Uniwersytetu i art. 14 ust. 2 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 oraz zgodnie z Regulaminem korzystania z Biblioteki G?ównej Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Wprowadzam Cennik op?at za us?ugi biblioteczne, stanowi?cy za??cznik do niniejszej Decyzji.

§ 2
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 3
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 28  lutego 2000 roku.

w sprawie: op?aty wnoszonej przez osoby ubiegaj?ce si? o przyj?cie na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych w Uniwersytecie, w roku akademickim 2001/2002.

Na podstawie art. 141 ust. 6 ustawy z 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65.poz. 383), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Ustala si? op?at? wnoszon? przez osoby ubiegaj?ce si? o przyj?cie na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, w roku akademickim 2001/2002 w kwocie:
1) 75,00 z? (siedemdziesi?t pi?? z?otych) dla osób ubiegaj?cych si? o przyj?cie na kierunki, na których post?powanie kwalifikacyjne na studia obejmuje sprawdzian uzdolnie? artystycznych, tj.: na kierunki: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, instrumentalistyka.
2) 70,00 z? (siedemdziesi?t z?otych) dla osób ubiegaj?cych si? o przyj?cie na studia na pozosta?e kierunki.

§ 2
1. Op?aty, o których mowa w § 1 niniejszej decyzji, nale?y wnosi? na konto Uniwersytetu:
UWM w Olsztynie, Bank PeKaO S.A. I Oddzia? w Olsztynie,
na rachunek konta wg wydzia?ów:
a/ 12401590-2919678-2700-401112-101 (Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t),
b/ 12401590-2919678-2700-401112-102 (Wydzia?  Biologii),
c/ 12401590-2919678-2700-401112-103 (Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej),
d/ 12401590-2919678-2700-401112-104 (Wydzia? Humanistyczny),
e/ 12401590-2919678-2700-401112-105 (Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej),
f/ 12401590-2919678-2700-401112-106 (Wydzia? Nauk Technicznych),
g/ 12401590-2919678-2700-401112-107 (Wydzia? Nauki o ?ywno?ci),
h/ 12401590-2919678-2700-401112-108 (Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa),
i/ 12401590-2919678-2700-401112-109 (Wydzia? Pedagogiki i Wychowania Artystycznego),
j/ 12401590-2919678-2700-401112-110 (Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa),
k/ 12401590-2919678-2700-401112-111 (Wydzia? Teologii),
l/ 12401590-2919678-2700-401112-112 (Wydzia? Zarz?dzania i Administracji)
 (z dopiskiem tytu?u wp?aty i nazwy wydzia?u) – w urz?dzie pocztowym, banku lub bezpo?rednio w kasie Uniwersytetu.
2. Dowód wp?aty nale?y do??czy? do kompletu dokumentów sk?adanych przez osoby ubiegaj?ce si? o przyj?cie na studia.

§ 3
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 4
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 1 marca 2001 r.

w sprawie: powo?ania Zespo?u ds. Restrukturyzacji w administracji i obs?udze

 Na podstawie art. 49 ustawy ust. 2 z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 wraz z pó?n.zm.), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Powo?uje si? Zespó? ds. Restrukturyzacji w administracji i obs?udze UWM w sk?adzie:
- Przewodnicz?cy  - prof.dr hab. Gabriel Fordo?ski,
- Cz?onkowie   - prof.dr hab. Jan Jankowski
                                - dr Aleksander Socha

§ 2
 Zadania Zespo?u okre?lone zosta?y w Stanowisku Senatu z 26 stycznia 2001 r. w sprawie dzia?a? zmierzaj?cych do poprawy sytuacji finansowej uczelni oraz Stanowisku Senatu z 23 lutego 2001 r. w sprawie problemów pracowniczych w zapisach dotycz?cych administracji i obs?ugi.

§ 3
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem jej podjecia.
Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 5
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 5 marca 2001 roku

w sprawie: powo?ania komisji dokonuj?cych okresowych ocen pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi

 Na podstawie art. 49 ust 1 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385) stosownie do Stanowiska Senatu Uniwersytetu z dnia 28 stycznia 2000 roku w sprawie dokonania oceny pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi oraz w zwi?zku z Zarz?dzeniem Nr 48 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 listopada 2000 roku stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
1. Powo?uje si? wydzia?owe komisje dokonuj?ce okresowych ocen pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi, w sk?adzie:

Wydzia? Bioin?ynierii
Przewodnicz?cy prof. dr hab. Manfred Oskar Lorek
Cz?onkowie Barbara Chanowska
 dr in?. Stanis?awa Czarniawska- Zaj?c
 Wojciech Korsak
 prof. dr hab. Marian Koz?owski, prof. zw.
 mgr in?. W?adys?aw Mordas
 dr in?. Anna Wójcik

Wydzia? Biologii
Przewodnicz?cy prof. dr hab. Jadwiga Prza?a, prof. zw.
Cz?onkowie Halina Jaubiak
 dr Beata Jarmo?owska
 mgr in?. Andrzej Koryzno
 mgr in?. Emira Lamparska
 Zdzis?awa Olszewska
 mgr in?. Magdalena Wo?niak
 dr hab. Krystyna ?ó?towska, prof. UWM

Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Przewodnicz?cy dr hab. Ryszard ?róbek, prof. UWM
Cz?onkowie Jadwiga Przedwojska
 mgr Maria Chodakowska
 dr Zofia Fiedorowicz
 mgr Anna Rycharska
 prof. dr hab. in?. Stanis?aw Surowiec
 Ró?a ?miech

Wydzia? Humanistyczny
Przewodnicz?cy prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, prof. zw.
Cz?onkowie prof. dr hab. Stanis?aw Gajewski, prof. zw.
 Zofia Grochowska
 Ewa K?owas
 dr Lech Krajewski
 mgr Izabela Wo?osewicz-?wierczy?ska
 Halina Wyrzykowska

Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej
Przewodnicz?cy prof. dr hab. Tomasz Janowski, prof. zw.
Cz?onkowie mgr in?. Krystyna Cie?lar
 prof. dr hab. Tadeusz Glazer, prof. zw.
 in?. Eliza Lipi?ska
 dr wet. Andrzej Rychlik
 dr wet Ewa Skorska-Wyszy?ska
 in?. Anna Terlecka
Wydzia? Nauk Technicznych
Przewodnicz?cy prof. dr hab. Kazimierz Wierzbicki
Cz?onkowie dr hab. in?. Andrzej Blinowski, prof. UWM
 mgr in?. Bogus?awa Krezymon
 mgr Maria Osi?ska
 Joanna Piankowska
 mgr Rudolf Pie?kowski
 dr in?. Anna So?nierz-Ogrodzi?ska
 Henryk Szejda

Wydzia? Nauki o ?ywno?ci
Przewodnicz?cy prof. dr hab. Zbigniew ?mietana, prof. zw.
Cz?onkowie Maria Igli?ska
 Ewa Krawczyk
 dr in?. Aleksandra Kwiatkowska
 dr hab. Ryszard Zadernowski, prof. UWM
 dr in?. Halina Ostoja
 mgr in?. Adam Zinkiewicz

Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa
Przewodnicz?cy dr hab. Irena Wojnowska-Bary?a
Cz?onkowie prof. dr hab. Zbigniew Endler
 Wies?awa Rodziewicz
 Anna Urbanowicz
 dr in?. Ma?gorzata Wo?niak

Wydzia? Pedagogiki i Wychowania Artystycznego
Przewodnicz?cy dr hab. Eugeniusz ?api?ski, prof. UWM
Cz?onkowie mgr Krystyna Dublaszewska
 dr hab. Barbara Goli?ska, prof. UWM
 Bo?ena Laskowska
 Helena Martyniak
 mgr Barbara Niko?ajuk-Liberna
 dr in?. Teresa Pietraszek

Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa
Przewodnicz?cy prof. dr hab. Jan Kucharski, prof. zw.
Cz?onkowie dr in?. Barbara Adomas
 dr hab. Jadwiga Bartoszewicz, prof. UWM
 mgr in?. Gra?yna Grabowska
 Renata Janicka
 mgr in?. Agnieszka Lubecka
 Józef Sztuk

Wydzia? Teologii
Przewodnicz?cy prof. dr hab. Alojzy Szorc
Cz?onkowie Ks. dr Jan Guzowski
 Ks. Ludwik Kaniuga
 Ks. dr hab. Marian Machinek, prof. UWM
 Ks. mgr lic. Piotr Sroga

Wydzia? Administracji i Zarz?dzania
Przewodnicz?cy dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM
Cz?onkowie Maria Dydziul
 dr Benon Gazi?ski
 prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
 mgr Zoryna Szmalc
 Beata Szyndralewicz
 dr in?. Zbigniew Warzocha

Jednostki Mi?dzywydzia?owe i Ogólnouczelniane
Przewodnicz?cy prof. dr hab. Józef Górniewicz
Cz?onkowie mgr Grzegorz Dubielski
 mgr Magda Klupczy?ska
 mgr Irena Korcz-Bomba?a
 El?bieta Strzelczyk
 Zygmunt S?u?a?a

Biblioteka G?ówna
Przewodnicz?cy dr Danuta Konieczna
Cz?onkowie Bo?enna Koba
 mgr Ewa Korczakowska
 mgr in?. Maria Krawczyk
        mgr Anna Orzeszkowska
        mgr Zofia Sydoruk
        mgr Danuta Wasilewska

Administracja i Obs?uga
Przewodnicz?cy dr in?. Aleksander Socha
Cz?onkowie in?. Marek Dzieniakowski
 Sabina Ch?cmanowska
 Zbigniew Maliszewski
 mgr Barbara Niko?ajuk-Liberna
 Marianna Skowasz
 Miros?aw Stankiewicz
 in?. Tadeusz Miastkowski
 Jerzy Delekta

§ 2
1. Powo?uje si? Uczelnian? Komisj? Oceniaj?c?, w sk?adzie:
Przewodnicz?cy prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski, prof. zw.
Cz?onkowie Jerzy Ciechanowski
 Krzysztof Jasi?ski
 Jan Nieradko
 ks. dr hab. W?adys?aw Nowak, prof. UWM
 dr in?. Boles?aw Pilarek
 dr Irena Rudziewicz
2. Uczelniana Komisja Oceniaj?ca dokonuje swych czynno?ci ka?dorazowo przy udziale Rektora w przypadku oceny Dyrektora Administracyjnego i Kwestora, dziekanów – przewodnicz?cych komisji wydzia?owych – przy ocenie pracowników z danego wydzia?u, Prorektora nadzoruj?cego jednostki mi?dzywydzia?owe lub ogólnouczelniane w przypadku oceny pracowników z tych jednostek, Dyrektora Biblioteki g?ównej w przypadku oceny pracowników bibliotecznych oraz Dyrektora Administracyjnego w przypadku oceny pracowników administracji i obs?ugi.

§ 3
1. Wymienione w niniejszej decyzji komisje powo?uje si? na okres bie??cej kadencji.
2. Podstawowe kryteria oceny i tryb okresowego oceniania pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi zawiera zarz?dzenie Nr 48 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 listopada 2000 roku.
§ 4
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


DECYZJA Nr 4/2001
Dyrektora Administracyjnego
UWM w Olsztynie
z dnia 06.03.2001 r.

Zgodnie ze stanowiskiem Senatu z dnia 21.01.2001 roku w sprawie prowadzenia poprawnej gospodarki materia?owej i analizy wydatków wstrzymuj? od dnia 7 marca br. zakupy w pionie administracji i obs?ugi.
Dopuszcza si? realizacj? niektórych wydatków jedynie za zgod? Dyrektora Administracyjnego.

Dyrektor Administracyjny
Dr in?. Aleksander SOCHA

 

Olsztyn, dnia 21.03.2001 r.
PP. KIEROWNICY BIUR

Zgodnie z § 2 pkt. c decyzji nr 6 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 kwietnia 2000 roku ( w za??czeniu ) uprzejmie informuj?, ?e nie jest zasadne  zaopatrywanie si? w magazynie UWM w dodatkowe ?rodki higieny osobistej, poniewa? pomieszczenia higieniczno-sanitarne budynku Rektoratu posiadaj? je na wyposa?eniu. Wobec powy?szego prosz? o przestrzeganie wy?ej przywo?anego zapisu decyzji nr 6 Rektora UWM. Jednocze?nie informuj?, ?e  z dniem  26.03.2001 roku Magazyn UWM zaprzestanie wydawania myd?a i r?czników pracownikom administracji centralnej.

Dyrektor Administracyjny
Dr in?. Aleksander SOCHA


Ta strona by?a odwiedzana 3994 razy (w tym z UWM 3 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-10
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa